รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme (เบลเยียมและเยอรมนี) ประจำปี 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme (เบลเยียมและเยอรมนี) ประจำปี 2563 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานใน เบลเยียมและเยอรมนี (ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องหัวข้อ Events ภายใต้หัวข้อย่อย Announcements ได้ที่ : http://inter.mua.go.th/ ) หรือติดต่อผู้ประสานงานทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2610 5393 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ asem.wpp.thailand@gmail.com

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุน ระยะเวลา 2-6 เดือนในอัตราเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท

ผู้สมัครของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนมายัง หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร SIT ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2470 9809 ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น