IR-Work Instruction

?วิธีการปฏิบัติงาน??Work Instruction

ทางหน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์ ได้ดำเนินการ ตามพันธกิจของคณะ คือ??? การเป็นตัวอย่างของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่ทำงาน และการศึกษาโดยใช้ภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในการก้าวมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก โดยการสร้างความเป็น Internationalization รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน New Approach to Learning? และการสร้างความเป็นเลิศ? ทางด้านงานวิจัย S&T core Cap. & cluster เพื่อให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ฝ่ายงานวิเทศน์สัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ประสานงานและสนับสนุนให้ นักศึกษาและบุคคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสสร้างความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ อีกทั้งได้จัดงานสัมมนา ต้อนรับหน่วยงาน และบุคคลภายนอก จากต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ จำแนกได้ ดังนี้

1) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแผ่ภาพลักษณ์ความเป็นสากล

2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา? Inbound / Outbound? และ Internship

3) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ MOU

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม และดูแลการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งในส่วนของ Inbound? Outbound? Internship และ การทำวิจัย ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ? อีกทั้งเป็นการพัฒนาตนเองเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการบริหาร เพื่อนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล?

ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นผู้ประสานงานในโครงการต่าง ๆ? ทั้งในส่วนของกิจกรรมการ Visit มหาวิทยาลัยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ? การเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทั้งต่อตนเองและประชาคมไทย? และการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ (MOU)?

IR-Work Instruction? เป็นการนำเสนอวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการทำงานโดยรวมในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ ดังแสดงตามไฟล์แนบ

?IR-Work Instruction.pdf

?

?

?