IR-Procedure Manual

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน??Procedure Manual

กระบวนงานในภาพรวมของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ IR

???????? ฝ่ายงานวิเทศน์สัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ประสานงานและสนับสนุนให้ นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสสร้างความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ อีกทั้งได้จัดงานสัมมนา ต้อนรับหน่วยงาน และบุคคลภายนอก จากต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งดูแลในส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และงานอื่น ๆ อันนำมาซึ่งการสนับสนุนการดำเนินการและการพัฒนาหน่วยงานและองค์กร โดยสามารถจำแนกกระบวนงานหลัก ๆ ได้ดังนี้

  • บริการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound / Internship , Outbound ทั้งในส่วนของระดับปริญญาตรี? ปริญญาโท? และปริญญาเอก

  • จัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์กร และหน่วยงาน ร่วมกับกลุ่มงาน PI และงานวิจัย

  • จัดทำเวปไซต์ของหน่วยงาน และปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์ร่วมกับกลุ่มงาน Website

  • จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดเลี้ยง จัดประชุม ประชุม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งใน และนอกคณะ

  • พัฒนาทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามโอกาส

  • ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ MoU ระหว่างประเทศ

  • เข้าประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและคณะ เพื่อติดตาม ขยายผลการดำเนินงาน

  • การเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและการทำงานของตนเองตามโอกาสที่ได้รับ

  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ดังแสดงตามไฟล์แนบ

IR-Procedure Manual.pdf