Internship for Thai IT admin at OilPure Techologies

เรื่อง Internship for Thai IT admin at OilPure Technologies, Inc. มีดังนี้

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

1. ผู้สมัครจะต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในขณะนี้หรือเรียนจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ IT แล้วเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี(เวลา ณ เดือนสิงหาคม 2560) ซึ่งจะต้องมีทัศนคติที่ดีมีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความ Survive และ Can Handle Pressure

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเรียนดีได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป มีความรู้ทางภาษาอังกฤษขั้นใช้ได้ทั้งการพูดและเขียน สามารถสื่อสารกับฝรั่งได้ ไม่จําเป็นต้องเก่งภาษา แต่ต้องสามารถพูดกันรู้เรื่อง มีความรู้พื้นฐานทางด้าน การทำ Website, Database, PHP coding, Digital marketing, E-commerce เพื่อที่จะสามารถนําความรู้ที่มีไปเรียนรู้เพิ่มเติม ต่อยอดได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. เริ่มออกเดินทางหลังจากได้รับ Visa J-1 แล้ว คาดว่าจะออกเดินทางต้นเดือนกันยายน 2017 โดยการขอ Visa นั้น ทางบริษัทจะออก ค่าใช้จ่ายในการขอ Visa J-1 (ประมาณ 70,000 บาท) จะใช้เวลาในการดําเนินการขอ Visa ประมาณ 3-4 เดือน เวลาฝึกงานที่ประเทศอเมริกา เป็นเวลา 6 เดือน – 1 ปีและจะกลับประเทศไทย หลังจากฝึกงานในอเมริกาเสร็จสิ้น

4. นักศึกษาที่ได้พิจารณาจะมี 1 คน จะรับผิดชอบเพียงค่าธรรมเนียมในการขอ visa (ประมาณ 5,000 บาท), ค่าซื้อ MacBook Pro 1 เครื่อง และค่าซื้อตั๋วเครี่องบินไปกลับจาก กรุงเทพถึงเมือง Kansas City รัฐ Missouri ค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างฝึกงานทางบริษัท OilPure USA จะจัดหาให้มีพอใช้และเหมาะสม รวมทั้งค่ากินอยู่, ค่าที่พัก, ค่าเดินทางภายในระหว่างฝึกงาน และอื่นๆ

5. นักศึกษาผู้สมัครส่ง จะต้องเขียนเรียงความเป็นภาษาไทย ด้วยลายมือเขียนตัวบรรจง ในขนาดหนึ่งหน้ากระดาษ A4 แล้ว scan เอกสารส่งมา ในหัวข้อเรื่อง: – เรื่อง ถ้าได้ไปฝึกงานในอเมริกาแล้วจะเรียนรู้และตักตวงประโยชย์จากโอกาสนี้อย่างไร – เรื่อง แผนอนาคตของนักศึกษา การทํางานในช่วง 10 ปีข้างหน้า อยากจะเป็นอะไรในอนาคต

6. นักศึกษาจะต้องส่ง transcript พร้อมกับเรียงความมาที่ e-mail: usa@oilpure.com, suparwich@oilpure.com, anusorn@oilpure.com

7. ทุนฝึกงานนี้ไม่มีเงื่อนไขต้องใช้คืน นักศึกษากลับประเทศไทยไทยก็จบกัน แต่มีความคาดหวังว่า ต้องฝึกงานและทํางานให้เต็มที่ ไม่ใช่คิดจะไป สนุกไปเที่ยว นักศึกษาจะได้ประสบการณ์กับการใช้ชีวิตในอเมริกา และเรีนนรู้ระบบการทํางานอย่าง professional engineer ในระบบอเมริกัน จากลูกค้าของบริษัท OilPure ค่าใช้จ่ายจากทุนฝึกงานนี้จะตกประมาณเป็นเงิน 1 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ บริษัท OilPure จะเป็นผู้ออกให้ ขณะนี้ตัวผมอยู่ที่ USA

ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ คุณศุภวิช เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 092-250-5879 Regards,

Vichai Srimongkolkul President OilPure Technologies, Inc. (www.oilpure.com) Kansas City, Missouri USA BKK Mobile: 080-652-2553,

USA Mobile: 913-522-0272,

LINE: oilpure,

SKYPE: oilpure,

E-mail: usa@oilpure.com

ใส่ความเห็น